PI  Zhan Ming-Sheng

组长:詹明生

86-27-87199203

mszhan@apm.ac.cn

UCAS 网页

 

  

 

 Wang Jin

王谨

86-27-87197375

wangjin@apm.ac.cn

UCAS 个人网页

UCAS网页

     

Ni Wei-Tou

倪维斗

wei-tou.ni@apm.ac.cn

 

Li Run-Bing

李润兵

027-87199095

rbli@apm.ac.cn

 

Xu Peng

许鹏

027-87199615

etherxp@apm.ac.cn

 

He Xiao-Dong

何晓东

027-87199615

hexd@apm.ac.cn

 

 

 

Chen Xi

陈曦

027-87198621

chenxi@apm.ac.cn

 

Zhou Feng

周 锋

zhoufeng@wipm.ac.cn

 

 

Gao Dong-Feng

高东峰

027-87198672

dfgao@apm.ac.cn

 

Liu Min

刘敏UCAS网页

027-87198372

mliu@apm.ac.cn

 

 

 

Zhong Jia-Qi

仲嘉琪

027-87198621

jqzhong@apm.ac.cn

 

Zhou Lin

周林

027-87198535

lzhou@apm.ac.cn

 

Xiong Zong-Yuan

熊宗元

027-87198331

zy_x110@apm.ac.cn

 

Ke Min

柯敏

027-87198621

kemin21@apm.ac.cn

 

 

 

Yao Zhan-Wei

姚战伟

027-87198621

yaozhw@apm.ac.cn

 

Tang Biao

汤彪 

027-87198535

tangbiao@apm.ac.cn

 

Wang Yi-Bo

王一波

wyp@apm.ac.cn

 

 

Zhu Lei

朱磊

zhulei@apm.ac.cn

        

Lu Si-Bing

鲁思滨

lusibin@wipm.ac.cn

 

Wang Kun-Peng

王坤鹏

wangkunpeng@apm.ac.cn

 

Li Xiao

李潇

lixiao@apm.ac.cn

 

Li Shao-Kang

李少康

lishaokang@apm.ac.cn

 

 

 

Zhang Xiao-Wei

张小伟

zhangxw@apm.ac.cn

 

He Chuan

何川

hechuan@apm.ac.cn

 

Jiang Min

蒋敏

jiangmin@apm.ac.cn

 

Jiang Dan-Dan

姜丹丹

jiangdandan@apm.ac.cn

     

Huang Pan-Wei

黄攀威

huangpanwei@apm.ac.cn

 

Xu Run-Dong

徐润东

xurundong1991@163.com

 

Yan Si-Tong

闫思彤

yanst@apm.ac.cn

 

Jun Zhuang

庄军

zhuangjun@apm.ac.cn