PhD STUDENTS PhD STUDENTS

最小化 最大化

 

   

 

Zuang Jun

庄军

zhuangjun@apm.ac.cn

 

 

Chen Xiao-Li

陈小莉

374738674@qq.com

 

Ji Yu-Hang

冀宇航

864022667@qq.com

 

Zhu Hao-Ran

朱晧冉

zhuhaoran728@163.com

     

Li Jin-Ting

李金庭

lijint.whu@qq.com

 
 

Hou Jia-Yi

侯嘉毅

houjiayi18@mails.ucas.ac.cn

 
 

Baihe-Tiyaer Maimaiti

拜合提亚尔·买买提

1654817610@qq.com

 

Mei Xi-Tong

梅希彤

meixt@apm.ac.cn

     

Jiang Jun-Jie

蒋俊杰

jiangjunjie@apm.ac.cn

 

Hou Zhuo

侯 卓

houzhuo@wipm.ac.cn

 

Lu Ze-Xi

陆泽茜

luzx@apm.ac.cn

 

Xu Wei-Hao

徐炜豪

xuweihao@apm.ac.cn

     

Wang Jiachao

王家超

554605965@qq.com

 

Sun Chuan

孙 川

sunchuan@apm.ac.cn

 

Zhang Dan-Fang

张胆放

zhangdf@apm.ac.cn

 

Wei Mingrui

魏明睿

weimingrui14@apm.ac.cn

     

Li Zhixin

李执信

 

Mao Yinfei

毛寅飞

maoyinfei@foxmail.com

 

Wang Wenzhang

王文章   

739377054@qq.com

 

Wang Yang

王 洋

     

Lei Jia-Qi

雷家琪

leijiaqi_aqi@163.com

 

Gu Jie

顾杰

guj102470@163.com

 

Wang Peng-Xiang

王鹏翔

2674715126@qq.com

 

Wang Guang-Wei

王光伟

wanggw@apm.ac.cn